Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Välkommen på årsmöte 2022!

Välkommen på årsmöte fredagen 13 maj kl 13, via den digitala mötesplattformen Zoom. länk efter anmälan nedan
Vi börjar med en kort digital rundvandring på Kulturhuset SARA i Skellefteå¨ med teknisk chef Peter Brisenheim.

Möteshandlingar hittar du här:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk Resultatrapport
Revisorsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse

Dagordning – se nedan

Anmäl dig här för att få länk till årsmötet
Vi skickar länken onsdag före årsmötet.


DAGORDNING

för Svensk Teaterteknisk Förening

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse och suppleanter.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

11. Val av valberedning.

12. Ev. Motioner. 

13. Styrelsens förslag.

14. Fastställande av årsavgift.

15. Ev. stipendieutdelning

16. Nästa årsmöte.

17. Övrigt

18. Mötets avslutande