1. Introduktion

Svensk Teaterteknisk Förening (“STTF”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med beställning av tidningsprenumerationer (Proscen), anmälan om prenumeration av nyhetsbrev via webbplatsen www.sttf.se/nyhetsbrev eller vid anmälan till olika event som STTF anordnar.

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att STTF som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Funderar du över något får du gärna höra av dig till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: STTF

Organisationsnummer: 802413-8367

Adress: STTF, c/o Kulturhuset Spira, Box 683, 551 19 Jönköping

Telefon: Ordförande Johan Mansfeldt +46 (70) 66 55 990

E-post: personuppgift@sttf.se

3. När använder vi dina personuppgifter?

Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

STTF behandlar dina personuppgifter när du:

 • Beställer en tidningsprenumeration eller anmäler dig till något seminarium; och
 • Samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (utskick av nyhetsbrev).

Vi behandlar inte känsliga personuppgifter inom vår verksamhet.

4. Hur och vilka personuppgifter använder vi?

Nedan har STTF sammanställt vilka personuppgifter som behandlas samt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund.

4.1 Leverans av fysiska tidningar i samband med din prenumeration

Rättslig grund:

Fullgörande av avtal (Leverans av fysiska tidningar i samband med din prenumeration)

Syfte med behandlingen:

Leverera Proscen som du prenumererar på (genom ditt medlemskap).

Hantera betalning av tidningsprenumeration.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningshistorik

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras max 7 månader efter avslutad prenumeration.

Gallras 6 månader efter att den sista tidningen levererats till dig (efter avslutad prenumeration).

4.2 Bokföring

Rättslig grund:

Rättslig skyldighet (Bokföring)

Syfte med behandlingen:

Bokföra inbetalningar och redovisning av beställda tidningsprenumerationer/medlemskap.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningshistorik

Lagringstid fцr personuppgifterna:

Lagras max 7 år.

Gallras efter fullgörande av skyldigheterna som följer av tillämpliga redovisnings- och bokföringslagar.

4.3 Samtycke för digitala nyhetsbrev

Rättslig grund:

Samtycke

Syfte med behandlingen:

Skicka digitala nyhetsbrev med nyheter, information om verksamheten.

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • E-post

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras under tiden du samtycker till behandlingen.

Gallras efter återkallat samtycke.

4.4 Anmälan till seminarium eller liknande event

Rättslig grund:

Fullgörande av avtal (Boka din plats vid anmälan)

Syfte med behandlingen:

Skicka ytterligare information om aktiviteten och hantera anmälningar.

Erbjuda möjlighet till att vara med på nyhetsbrev

Person och kontaktinformation:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

Lagringstid för personuppgifterna:

Lagras max 7 månader efter aktivitet.

5. Mer om Personuppgiftsbehandling vid leverans av prenumeration av Proscen

Om du inte lämnar ut dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till prenumeration av Proscen kan STTF inte fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter mot dig och inte heller leverera tidningarna som du beställer av oss.

Om du inte har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för nyhetsbrev och endast angivit dina personuppgifter för att  prenumerera på Proscen kommer dina personuppgifter inte användas för något annat ändamål.

För mer information om hur STTF behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av STTFs digitala nyhetsbrev, se avsnitt 6 nedan.

5.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna leverera fysiska tidningar till dig samarbetar vi med andra aktörer såsom tryckerier och transportbolag  (“Samarbetspartners”).

Dina personuppgifter kan komma att överföras till våra Samarbetspartners. STTF har ingått biträdesavtal med samtliga Samarbetspartners som uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

Vidare kommer vi att överföra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller programvara för STTFs bokföringssystem.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som är nödvändiga för att leverera STTFs tidning Proscen i samband med din prenumeration/ditt medlemskap, sparas under tiden du är prenumerant och gallras 6 månader efter att den sista tidningen levererats till dig (efter avslutad prenumeration). Anledningen till att STTF sparar dessa uppgifter upp till 7 månader efter levererad produkt och/eller tidning är för att säkerställa att dina rättigheter enligt Köplagen (1990:931) och Distansavtalslagen (2005:59) avseende reklamation och ångerrätt kan tillgodoses.

Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot våra Samarbetspartners och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga.

Om du endast lämnat personuppgifter för att beställa vår tidning och inte samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål raderar vi personuppgifterna omedelbart efter att våra förpliktelser (enligt lag eller avtal) fullgjorts.

6. Mer om personuppgiftsbehandling i samband med utskick av digitalt nyhetsbrev

Personuppgifter som vi behandlar för att skicka ut digitala nyhetsbrev till dig omfattas endast av din e-postadress och namn.

6.1 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För marknadsföringsändamål kommer din e-postadress endast att överföras till vår leverantör som tillhandahåller lösningen för utskick av nyhetsbrev.

6.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

E-postadressen som STTF behandlar för utskick av nyhetsbrev sparas så länge du samtycker till att vi skickar nyhetsbrev till dig.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar din e-postadress för utskick av nyhetsbrev genom att skicka ett e-postmeddelande till:

personuppgift@sttf.se

6.3 Överföring till land utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (digitalt nyhetsbrev) kommer dina personuppgifter att överföras till ett land utanför EU/EES.

7. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.