Stadgar Svensk Teaterteknisk Förening

Fastställda 14 maj 1984.
Delvis reviderade 2000, 2012 och 2018

§ 1
Föreningen är öppen för alla intresserade, som är verksamma inom alla yrkesgrupper inom scenkonst, film och event och t.ex. sysslar med teknik, projektering, design, scenografi, media eller utbildning inom nämnda områden.
Organisationer och företag är välkomna som stödjande medlemmar och får som sådana ta del av tidning och stadgar men är utan rösträtt.

§ 2.
Föreningen behandlar ej fackliga frågor.

§ 3.
Föreningen ska ha till målsättning att främja samarbetet och utbytet av erfarenheter mellan teknik, scenografi och teaterarkitektur, oavsett vilket fackförbund vederbörande är organiserad i.

§ 4.
Föreningen ska arbeta för kvalificerad utbildning inom scenkonst, film och event.

§ 5.
Föreningen ska arbeta för att nya spelställen tillkommer samt att ombyggda och i drift varande lokaler motsvarar kraven på modern teknik och säkerhet.

§ 6.
Föreningen ska sprida information om nya idéer och lösningar såväl inom svensk som utländsk teknik och design.

§ 7.
Föreningen ska främja forsknings- och utvecklingsarbetet inom teatertekniska och scenografiska områden.

§ 8.
Föreningen ska aktivt arbeta för arbetarskyddet inom teaterområdet.

§ 9.
Föreningen ska genom aktivt deltagande i OISTAT:s arbete öka kunskapen om svensk teater och inom landet utnyttja andra länders arbetsresultat, vilka inom organisationen ställs till alla medlemmars förfogande.

§ 10.
Föreningen ska verka för att varje teater har minst en kontaktman inom föreningen, som aktivt samarbetar med styrelsen. Teatrar kan också distriktsvis välja kontaktman.

§ 11.
Föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 12.
Föreningen utgör svenska sektionen av OISTAT.

§ 13.
Föreningen ska söka kontakt med alla de organisationer som kan främja föreningens verksamhet.

§ 14.
Föreningen håller minst en gång per år möte. Vart tredje år utanför Stockholm, övriga år i Stockholm. Tidpunkt: mars – maj. Plats bestämmes på föregående årsmöte. För kontaktpersoner anordnas även möte under december månad.

§ 15.
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och ledamöter jämte suppleanter. Ordförande, vice sekreterare och ledamöter väljes för två år, dock ej samtidigt som vice ordförande, kassör och sekreterare, vilka också väljes på två år. Personliga Suppleanter väljes på samma sätt. I styrelsen bör åtminstone en scenograf och en arkitekt ingå.

§ 16.
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

§ 17.
Föreningen ska välja två revisorer för vardera ett år.

§ 18.
Styrelsen är beslutsmässig vid minst tre närvarande och skall hålla minst fyra möten per år.

§ 19.
Årsavgifter, som gäller per kalenderår, beslutas av årsmötet för såväl enskild som stödjande medlem.

§ 20.
Stadgeändringar kan ske först efter två på varandra följande möten, varav minst ett är årsmötet.

§ 21.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 22.
Ärenden, som önskas upptagna på årsmötet, ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 23.
Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt valberedningens kandidaturlista ska vara tillgängliga för medlemmarna på årsmötesdagen.

§ 24.
Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet.

§ 25.
Valberedningen, bestående av minst två personer, väljs på årsmötet för ett år.

§ 26.
Om föreningen upplöses övergår föreningens medel till vad årsmötet beslutar. Beslut om upplösningen ska ske på två på varandra följande årsmöten och om två tredjedelar av föreningens medlemmar är ense därom.


STIPENDIEORDNING
fastställd av STTF:s styrelse 1985.

§ 1.
Genom att varje år fördela, ett eller flera, stipendier vill STTF verka för att ett större utbyte av erfarenheter inom områdena teaterteknik, scenografi och teaterarkitektur kan äga rum. Detta utbyte kommer förhoppningsvis att påverka den konstnärliga kvalitén på Svensk teater i positiv riktning.

§ 2.
Stipendier kan sökas av varje medlem i föreningen enligt § 3, undantaget medlemmar som har uppdrag i föreningens styrelse.

§ 3.
Berättigad att söka stipendium är medlem som varit registrerad medlem kalenderåret närmast före det år stipendiet utdelas. Medlemmen skall vidare vara registrerad medlem det år stipendiet utdelas. Stödjande medlemmar är ej berättigade att söka.

§ 4.
Stipendiesumman, 5000 kr, kan fördelas på flera sökande.

§ 5.
Styrelsen är ansvarig för fördelningen av stipendier.

§ 6.
Styrelsen utser inom sig en stipendiegrupp vars uppgift är att granska medlemmarnas ansökningar och lämna förslag på stipendiekandidater. Stipendiegruppen består av tre personer. Föreningens ordförande och kassör är ordinarie medlemmar. Dessutom utses inom styrelsen den tredje medlemmen som tillika fungerar som stipendiegruppens sekreterare.

§ 7.
Stipendiet sökes på för ändamålet iordningställd blankett. Blanketten distribueras till samtliga medlemmar varje kalenderår, via medlemsbladet, normalt i december månad. På blanketten skall klart framgå för vilket syfte stipendiet sökes, då denna information ligger till grund för stipendiegruppens arbete.

§ 8.
Ansökningarna skall vara stipendiegruppen tillhanda, senast den 31 mars det år stipendiet utdelas.

§ 9.
Stipendiet utdelas på föreningens årsmöte, normalt under maj månad.

§ 10.
Stipendiet är ett resestipendium.

§ 11.
Stipendiaterna förbinder sig att rapportera till föreningens medlemmar om sina erfarenheter och iakttagelser. Detta kan ske i form av artiklar i medlemsbladet och/eller via föredrag på föreningens sammankomster.


STADGAR
för
K. G. Frisells Stipendiefond
”FRISSES ST’IPENDIEFOND”
antagna vid Svensk Teaterteknisk Förenings årsmöte
den 14 maj 1984.

§ 1.
K. G. Frisells stipendiefond är en stiftelse som bildats i anledning av K. G. Frisells 65 årsdag för att bereda teatertekniker vidare utbildning inom sitt yrke. Stipendiet bör tillfalla den som visat prov på teknisk utveckling som givit teatern påtagligt framsteg.

§ 2.
Fonden skall förvaltas av en styrelse bestående av STTF:s styrelse.

§ 3.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm samt utser den eller dem, som äger teckna stiftelsens firma.

§ 4.
Fondens tillgångar placeras på betryggande sätt till högsta möjliga ränta. Stiftelsens värdehandlingar skall ligga i öppet förvar i bank. Fondens medel bokföres och revideras i samma ordning som STI’F:s och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen skall avgöras av STTF:s ordinarie årsmöte.

§ 5.
Till fonden ytterligare inflytande medel skall läggas till kapitalet, för så vitt givaren icke annorlunda förordnat.

§ 6.
Stipendierna skall utgöras av stiftelsens avkastning med avdrag för förvaltningskostnader samt den procent av avkastningen som enligt styrelsens beslut bör läggas till kapitalet för att bibehålla dess värde.

§ 7.
STTF:s styrelse utser en nämnd på 3 personer, vilka utväljer stipendiat. Stipendiet utdelas ärligen på STTF:s årsmöte, samt bringas till allmänhetens kännedom.

§ 8.
Ändring av dessa stadgar må beslutas av STTF:s årsmöte, varvid stiftelsens namn och ändamål icke får ändras.

§ 9.
I händelse av att STTF skulle upplösas skall fonden underställas i första hand Svenska Teaterförbundet och i andra hand Kungl. Maj:t för tillvaratagande av i § 1 sagda ändamål.