Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Välkommen på Årsmöte 2021

Onsdagen 26 maj kl 18, via den digitala mötesplattformen Zoom.
Vi börjar med en kort digital rundvandring på Kulturhuset Stadsteatern med föreställningsteknisk chef Dina Östergren.

Möteshandlingar hittar du här:
Dagordning – se nedan
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk Resultatrapport
Revisorsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse

Anmäl dig här för att få länk till årsmötet
Vi skickar länken tisdag eftermiddag.

DAGORDNING

för Svensk Teaterteknisk Förening

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse och suppleanter.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

11. Val av valberedning.

12. Ev. Motioner. 

13. Styrelsens förslag.

14. Fastställande av årsavgift.

15. Ev. stipendieutdelning

16. Nästa årsmöte.

17. Övrigt

18. Mötets avslutande