Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

STTFs Årsmöte

STTFs årsmöte är den 25 april under LLB-mässan i Stockholm, Älvsjö.

Årsmöteslunch kl 12, med årsmötesförhandlingar kl 13.

Klicka här för att anmäla dig till årsmötet!

Möteshandlingar:

STTF Verksamhetsberättelse 2017
dagordningSTTF_25_april
omarbetning Stadgar STTF 2018

DAGORDNING
1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse och suppleanter.

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12. Val av valberedning.

13. Motioner. Har du en motion? Anmäl det till styrelsen före den 12 april!

14. Styrelsens förslag.

15. Fastställande av årsavgift.

16. Stipendieutdelning

17. Nästa årsmöte.

18. Övrigt

19. Mötets avslutande

Add a Comment