Svensk Teaterteknisk Förening, för alla yrkesgrupper inom teater, film och event. STTF är Svenskt OISTAT Center, en internationell organisation för scenografer, teaterarkitekter och teatertekniker.
Bli medlem! Nätverka - öka din kunskap!

Årsmöte med kreativ input!

STTFs årsmöte är den 3 maj på Skeppsholmen i Stockholm.

12.00 Årsmöteslunch på Torpedverkstan, Slupskjulsvägen 28-32, 111 49 Stockholm
13.00 Årsmötesförhandlingar på Moderna Dansteatern MDT, Slupskjulsvägen 30
14.30 Utställning Gunilla Palmstierna Weiss på Moderna museet
15.00 Visning av utställningen Framtiden börjar här från V&A i London
16.00 Frigång på museet eller hemgång – planerat innehåll avslutas.

Klicka här för att anmäla dig till årsmötet!

Anmäl dig senast 1/5

Möteshandlingar publiceras veckan före årsmötet

DAGORDNING
1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

7. Revisionsberättelse.

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse och suppleanter.

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12. Val av valberedning.

13. Motioner. Har du en motion? Anmäl det till styrelsen före den 12 april!

14. Styrelsens förslag.

15. Fastställande av årsavgift.

16. Ev. stipendieutdelning

17. Nästa årsmöte.

18. Övrigt

19. Mötets avslutande